ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυγοκεντρικές αντλίες monoblock με ανοιχτή πτερωτή.
Πτερωτή ελεύθερης ροής (vortex ή ανοιχτού τύπου πτερωτή) για τύπο C 16/1E.
C: έκδοση με σώμα αντλίας και ενδιάμεσο από χυτοσίδηρο.
B-C: έκδοση με σώμα αντλίας και ενδιάμεσο σε ορείχαλκο (οι αντλίες παρέχονται πλήρως βαμμένες).

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Παροχή έως 250lt/min (15m3/h)

Μανομετρικό έως 22m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ελαφρώς ακάθαρτο νερό, βιομηχανία, άρδευση, διακίνηση θαλασσινού και υφάλμυρου νερού (τύποι B-C)