ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σειρά τηλεχειριζόμενων (GSM) ηλεκτρικών πινάκων για την αυτόματη λειτουργία και προστασία: i) 1 ηλεκτρικής αντλίας, ii) δίδυμου αντλητικού συγκροτήματος. Έλεγχος αντλιοστασίου σε πραγματικό χρόνο μέσο Smartphone ή Τablet