Δίδυμα Πιεστικά με Πίνακα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιεστικά συγκροτήματα με 2 αντλίες σταθερής ταχύτητας 220V ή 400V για επαγγελματική χρήση. Τα δίδυμα πιεστικά συγκροτήματα περιλαμβάνουν ηλεκτρικές αντλίες, βάση έδρασης, κοινό συλλέκτη αναρρόφησης με βάνα για κάθε αντλία & κοινό συλλέκτη κατάθλιψης με βάνα και βαλβίδα αντεπιστροφής για κάθε αντλία, πρεσσοστάτης για κάθε αντλία και αναμονή σύνδεσης δοχείου. Περιλαμβάνεται ηλεκτρικός πίνακας για αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία.